Program a prezentace

Poznámka: prezentace jednotlivých přednášejících jsou k dispozici ke stažení ve formátu pdf.

Sekce 2 (15:20–16:30)

Přestávka (16:30-16:50)

Panelová diskuze (16:50–17:50)
Moderátoři: M. Babjuk, O. Májek

Ukončení (17:50–18:00)

Představení přednášejících

Marek Babjuk

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. je od roku 2009 přednostou urologické kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole. V letech 2011–2019 byl předsedou výboru České urologické společnosti ČLS JEP. Je členem Evropské urologické společnosti (EAU) a od roku 2021 je členem jejího výboru. Jeho odborný zájem se soustředí hlavně na oblast prevence a léčby urologických nádorů, využití moderních mini-invazivních technik léčby a radikálních operačních výkonů. Vědeckou kariéru věnuje převážně problematice nádorů močového měchýře, v letech 2012-2022 byl předsedou panelu pro tvorbu doporučených postupů EAU v léčbě tohoto onemocnění. Od února 2022 je zvolen děkanem 2. lékařské fakulty UK.

Ola Bratt

Ola Bratt je profesorem klinické epidemiologie rakoviny na Göteborské univerzitě a konzultantem urologického chirurga v Centru pro rakovinu prostaty při Sahlgrenské univerzitní nemocnici ve švédském Göteborgu. Je předsedou švédské Národní skupiny pro pokyny k léčbě rakoviny prostaty a Národní pracovní skupiny pro organizované testování rakoviny prostaty (OPT), která od svého vzniku v roce 2019 koordinuje populační regionální projekty, jež vytvářejí infrastrukturu v rámci příprav na budoucí národní screeningový program.

Ladislav Dušek

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., je profesorem na Lékařské a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a ředitelem Institutu biostatistiky a analýz LF MU. Od roku 2014 rovněž působí jako ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména analýza klinických a biologických dat a zdravotnická informatika. Je členem výborů dvou národních odborných společností ČLS JEP (Česká onkologická společnost a Společnost pro gastrointestinální onkologii); v rámci České onkologické společnosti je i vedoucím Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky. Jako řešitel či spoluřešitel byl zapojen do desítek národních i mezinárodních projektů, byl voleným členem mezinárodní Vědecké rady EU sítě TRANSCAN ERA-NET on Translational Cancer Research a v současné době je členem několika odborných komisí Ministerstva zdravotnictví ČR a vědeckých rad akademických institucí.

Jiří Ferda

Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. je od roku 2020 přednostou Kliniky zobrazovacích metod Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň a Přednostou anatomického ústavu Lékařské fakulty UK v Plzni. V letech 2018–2022 byl předsedou výboru České radiologické společnosti ČLS JEP, nyní je jeho místopředsedou.  Je členem Evropské radiologické společnosti (ESR) a Severoamerické radiologické společnosti (RSNA). Jeho odborný zájem se soustředí hlavně na oblast zobrazování pomocí pokročilých metod u kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, využití moderních molekulárních a hybridních metod včetně PET/CT a PET/MRI. Vědeckou a publikační kariéru věnuje převážně problematice nádorů ledvin, prostaty, mozku a využití moderních radiofarmak v detekci nádorových a zánětlivých procesů.

 

Ondřej Májek

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., je vedoucím oddělení mezinárodních vztahů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a odborným vedoucím Národního screeningového centra, kde se podílí na monitorování a hodnocení screeningových programů a zavádění nových projektů časného záchytu onemocnění. Dále působí jako odborný asistent a hlavní analytik screeningových programů zhoubných nádorů v Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se sledováním a hodnocením programů záchytu onemocnění, epidemiologií nádorových onemocnění a lékařskou biostatistikou. Je spoluautorem více než 40 článků v mezinárodních recenzovaných časopisech. 

Monique Roobol

Epidemioložka Monique Roobol je od roku 1991 profesorkou “Decision Making in Urology” a vedoucí kanceláře vědeckého výzkumu na urologickém oddělení Erasmus Medical Centre v Rotterdamu v Nizozemsku. Je hlavní řešitelkou evropské randomizované studie screeningu rakoviny prostaty ERSPC, spoluvyvinula Rotterdamský kalkulátor rizika rakoviny prostaty a je spoluřešitelkou celosvětových studií o aktivním sledování PRIAS a GAP3. Od roku 2018 je součástí evropské sítě PIONEER pro big data v oblasti rakoviny prostaty a spoluvedoucí dalšího projektu big data pro rakovinu prostaty, prsu a plic OPTIMA a spoluvedoucí v připravovaném projektu o informovanosti a iniciativách v oblasti screeningu rakoviny prostaty v EU (PRAISE-U). Je členkou správní rady nadace ERSPC a předsedkyní nizozemské nadace pro výzkum rakoviny prostaty (SWOP), (spolu)autorkou více než 425 vědeckých publikací, kapitol v knihách a recenzí. Jejím mottem je převádět výzkum na užitečné nástroje pro využití v klinické praxi – „překlenout propast mezi epidemiologií a urologií”.

Hendrik Van Poppel

Profesor Dr. Hendrik Van Poppel je přednostou urologického oddělení Univerzitní nemocnice Gasthuisberg na Katholieke Universiteit (KU) v Lovani. V roce 1980 absolvoval obor všeobecné chirurgie, v roce 1983 obor urologie a po postgraduálním vzdělávání v Londýně, Barceloně, Kodani, Mohuči a Rotterdamu nastoupil na akademické pracoviště KU Leuven. V roce 1988 získal doktorát lékařských věd, v roce 1992 se stal členem Evropské rady pro urologii a v roce 1993 řádným profesorem urologie. Profesor Van Poppel je členem představenstva Evropské urologické asociace (EAU), předsedou vzdělávací kanceláře EAU a ředitelem Evropské školy urologie. Je také členem Americké asociace genito-močových chirurgů, předsedou vědeckého výboru Europa Uomo a členem fakulty Evropské společnosti lékařské onkologie. Kromě toho je členem nejvýznamnějších urologických společností na světě. Profesor Van Poppel publikoval více než 250 prací jako první autor a je spoluautorem dalších více než 270 publikací o urologické onkologii. Je recenzentem všech významných urologických časopisů.

Vlastimil Válek

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR po absolvování Lékařské fakulty Masarykovy univerzity s atestací v oboru radiodiagnostiky nastoupil v roce 1985 jako lékař do Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, kde v současnosti vede Kliniku radiologie a nukleární medicíny. Zaměřuje se na diagnostiku a léčbu v oblasti nádorů břicha, sám je průkopníkem některých metod. Publikuje ve významných českých i zahraničních zdravotnických časopisech a pravidelně přednáší na prestižních zahraničních kongresech a univerzitách. Pro období let 2014 až 2017 byl zvolen předsedou České radiologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Od roku 1993 také působí na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde se věnuje výzkumu a výuce budoucích lékařů a zastává pozici profesora radiologie. Zároveň je členem několika národních i mezinárodních odborných organizací. Od prosince 2021 zastává pozici ministra zdravotnictví ČR.

Roman Zachoval

Prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA od roku 1996 vede Urologickou kliniku Fakultní Thomayerovy nemocnice a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V oboru se specializuje na problematiku onkourologie, zejména karcinomu prostaty, a dále problematiku neurourologie a funkční urologie. Od roku 2019 je předsedou výboru České urologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, předtím působil 8 let jako sekretář jejího výboru. Mezi jeho hlavní úkoly v rámci činnosti společnosti patří spolupráce na Národním onkologickém plánu, vytvoření onkourocenter a implementace sceeningového programu karcinomu prostaty.